Affiliatie Voorwaarden

Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

1.1 Affiliatie iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Voorwaarden heeft aanvaard en door Koi en Vijvercentrum Nederland alsmede, indien van toepassing, door haar Affiliatie network service provider is geaccepteerd;

1.2 Content Het aanbod of een deel van het aanbod van Producten op Koi en Vijvercentrum Nederland, dat wordt weergegeven met tekst, afbeeldingen, recensies en/of downloads;

1.3 Link een elektronische beeld- en/of tekst link naar de website van Koi en Vijvercentrum Nederland die Affiliatie op zijn website openbaar maakt of doet maken;

1.4 Partnerschap deelname aan het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma;

1.5 Producten alle producten die worden aangeboden op de website www.koienvijvercentrum.nl.

1.6 Koi en Vijvercentrum Nederland de besloten vennootschap Koi en Vijvercentrum Nederland gevestigd te (9751 HW) Haren, Westerveen 16 (ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59587741);

1.7 (Koi en Vijvercentrum Nederland) Affiliatie Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Koi en Vijvercentrum Nederland;

1.8 Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma het programma van Koi en Vijvercentrum Nederland (www.koienvijvercentrum.nl/affiliatiewaarbij Affiliatie zich aansluit/heeft aangesloten;

 

Artikel 2 Doel

2.1 Het doel van het Partnerschap is dat de Affiliatie een of meer Links op zijn website plaatst, waardoor internetgebruikers naar de website van Koi en Vijvercentrum Nederland worden geleid.

2.2 De Links, waarbij inbegrepen de daaraan verbonden URL, moeten doorverwijzen naar de officiële Koi en Vijvercentrum Nederland homepage of een pagina met een categorie voor specifieke Producten.

 

Artikel 3 Aanmelding en Acceptatie

3.1 Particulieren vanaf een leeftijd van achttien (18) jaar en rechtspersonen, die over een website beschikken, kunnen zich bij www.koienvijvercentrum.nl/affiliatie aanmelden als Affiliatie van Koi en Vijvercentrum Nederland.

3.2 De aanmelding geschiedt via www.koienvijvercentrum.nl/affiliaties. Het aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

3.3 Door aanmelding als Affiliatie van Koi en Vijvercentrum Nederland aanvaardt Affiliatie deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Voorwaarden. Affiliatie zal handelen overeenkomstig bedoelde voorwaarden en eventuele nadere instructies, die door Koi en Vijvercentrum Nederland te allen tijde kunnen worden opgelegd, opvolgen.

3.4 Acceptatie als Affiliatie wordt bevestigd door Koi en Vijvercentrum Nederland. Koi en Vijvercentrum Nederland is gerechtigd Affiliatie te weigeren zonder opgave van redenen.

3.5 Deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Affiliatie en Koi en Vijvercentrum Nederland.

 

Artikel 4 Gebruik

4.1 Koi en Vijvercentrum Nederland stelt door middel van www.koienvijvercentrum.nl/affiliaties aan Affiliatie Content voor toepassing in het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma ter beschikking. De Content mag alleen op een website worden geplaatst waarvan het adres (URL) bij de aanmelding voor het Koi en Vijvercentrum Nederland

Affiliatie Programma is aangegeven.

4.2 Koi en Vijvercentrum Nederland stelt door middel van www.koienvijvercentrum.nl/affiliaties aan Affiliatie Links voor toepassing in het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma ter beschikking. De Links mogen alleen op een website worden geïntegreerd waarvan het adres (URL) bij de aanmelding voor het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma is aangegeven. Uitsluitend met deze Links mag een koppeling met de website van Koi en Vijvercentrum Nederland worden gemaakt en uitsluitend ten behoeve van het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma.

4.3 Elke Affiliatie website, daaronder ook begrepen mobiele applicaties dient apart aangemeld te zijn in het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma. Elke Affiliatie website heeft een uniek site id. De site id dient opgenomen worden in de Affiliatie Links.

4.4 De Affiliatie zal uitsluitend de door Koi en Vijvercentrum Nederland ter beschikking gestelde Content via de Links op haar website tonen, en uitsluitend op de wijze zoals door Koi en Vijvercentrum Nederland voorgeschreven.

4.5 Het is de Affiliatie niet toegestaan uitvoering aan het Partnerschap te geven door middel van websites die zich met name toeleggen op het publiceren van kortingscodes. Het voorgaande laat het recht van Affiliatie om kortingscodes op andere wijze te publiceren onverlet. Bij vermelding van een kortingscode dient de Affiliatie altijd de looptijd en actievoorwaarden duidelijk melden en na afloop van de actie uit de site halen.

4.6 Buiten het kader van de door Koi en Vijvercentrum Nederland ter beschikking gestelde Content is het Affiliatie zonder schriftelijke toestemming van Koi en Vijvercentrum Nederland niet toegestaan de naam Koi en Vijvercentrum Nederland en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Koi en Vijvercentrum Nederland te gebruiken in andere reclame-uitingen, in welke vorm dan ook. Indien Koi en Vijvercentrum Nederland haar schriftelijke toestemming hiervoor verleent, mogen de door Koi en Vijvercentrum Nederland toegestane onderscheidingstekens uitsluitend ten behoeve van het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma worden gebruikt en uitsluitend op de wijze zoals door Koi en Vijvercentrum Nederland voorgeschreven.

4.7 Affiliatie zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Producten niet door Affiliatie maar door Koi en Vijvercentrum Nederland worden verkocht. Voorts zal de Affiliatie website op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Koi en Vijvercentrum Nederland is.

4.8 Indien Affiliatie Producten op zijn website toont, zal Affiliatie daarbij altijd de naam Koi en Vijvercentrum Nederland en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Koi en Vijvercentrum Nederland vermelden, uitsluitend ten behoeve van het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma en uitsluitend op de wijze zoals door Koi en Vijvercentrum Nederland voorgeschreven.

4.9 Het is Affiliatie niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de door Koi en Vijvercentrum Nederland ter beschikking gestelde Links, Content en/of enig onderscheidingsteken van Koi en Vijvercentrum Nederland.

4.10 Het is de Affiliatie niet toegestaan zijn Affiliatie Link te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Affiliatie Website.

4.11 Het is Affiliatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koi en Vijvercentrum Nederland niet toegestaan de naam Koi en Vijvercentrum Nederland en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Koi en Vijvercentrum Nederland of daarmee overeenstemmende tekens, daaronder begrepen maar niet beperkt tot variaties op ‘Koi en Vijvercentrum Nederland’, op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s binnen zoekmachines.

4.12 Het is de Affiliatie in het bijzonder niet toegestaan om op de combinatie “Koi en Vijvercentrum Nederland kortingscode” en al zijn variaties op zoekmachines te ranken.

4.13 Affiliatie zal Koi en Vijvercentrum Nederland niet in een Iframe of Toolbar tonen.

4.14 Affiliatie zal alle aanwijzingen van Koi en Vijvercentrum Nederland steeds opvolgen.

 

Artikel 5 Inhoud

5.1 Het is niet toegestaan dat de inhoud van de site van Affiliatie of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin Affiliatie een Link heeft opgenomen:

a. een seksueel, pornografisch, aanstootgevend of gewelddadig karakter heeft;

b. discrimineert, bijvoorbeeld naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;

c. beledigingen bevat;

d. illegale activiteiten omvat, bevordert of aanprijst;

e. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Koi en Vijvercentrum Nederland;

f. auteursrechten, merkrechten en/of andere rechten van Koi en Vijvercentrum Nederland of enige derde schendt;

g. als doel heeft kortingen/acties/couponcodes te promoten;

h. niet over (eigen) content beschikt, onrechtmatige content bevat of naar onrechtmatige content verwijst.

5.2 De prijzen van de Producten van Koi en Vijvercentrum Nederland kunnen regelmatig wijzigen. Indien Affiliatie prijzen van Producten vermeldt, garandeert Affiliatie dat hij dezelfde en juiste prijzen vermeldt als Koi en Vijvercentrum Nederland die immers als verkopende partij optreedt, bij gebreke waarvan Koi en Vijvercentrum Nederland eventuele directe en indirecte schade op Affiliatie kan verhalen.

5.3 De Affiliatie mag uitsluitend acties communiceren die op www.koienvijvercentrum.nl en/of in het Affiliatie Programma Nieuwsbrief gedeeld zijn met zijn bijbehorende voorwaarden.

5.4 De Affiliatie moet zorgen dat de informatie over Koi en Vijvercentrum Nederland op haar website altijd correct en actueel is en overeenkomt met de lopende acties/communicatie op www.koienvijvercentrum.nl.

5.5 De Affiliatie zal zich onthouden van het maken van reclame of het geven van korting indien dit in strijd is met geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder is het Affiliatie niet toegestaan om direct of indirect een korting aan te bieden op de prijs van Nederlandstalige en Friestalige boeken. 

 

Artikel 6 Hinder

6.1 Affiliatie zal geen misbruik – op welke wijze dan ook – maken van het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma en/of anderszins in strijd met de inhoud of de geest van deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Voorwaarden handelen.

6.2 Affiliatie verkrijgt geen vergoeding voor verkeer, leads en sales die in strijd zijn met de wet en/of tot stand zijn gekomen in strijd met deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Voorwaarden.

 

Artikel 7 Berichten van en aan derden

7.1 Het is Affiliatie enkel toegestaan berichten aan derden - in welke vorm dan ook - te versturen in het kader van het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koi en Vijvercentrum Nederland. Toestemming van Koi en Vijvercentrum Nederland betreft enkel de inhoud van het bericht.

7.2 Indien er geen toestemming van Koi en Vijvercentrum Nederland is om een bericht aan derden te sturen, komen de daar uit voortkomende sales niet voor commissie in aanmerking.

 

Artikel 8 Commissie en betaling

8.1 De aan Affiliatie uit te keren commissie is 5%.

8.2 De voorwaarden voor betaling van commissie op basis van voorgenoemde commissiemodel

luiden als volgt:

Opstartkosten N.v.t.

Abonnementskosten N.v.t.

Vergoeding affiliatie Percentage van de netto verkoopprijs zoals vermeld op website op basis van bovenstaand commissiemodel

Meetperiode 7 dagen

Accordeertijd Binnen 30 dagen

Ontdubbeling Ja, op alle andere marketingkanalen

8.3 Betaling van de commissie door Koi en Vijvercentrum Nederland dan wel een door Koi en Vijvercentrum Nederland aangewezen Affiliatie network service provider Affiliatie zal per maand plaatsvinden op het rekeningnummer dat Affiliatie heeft aangegeven op het aanmeldingsformulier en als zodanig geregistreerd is bij Koi en Vijvercentrum Nederland. Alle betalingskosten (indien van toepassing) zijn voor rekening van Affiliatie.

8.4 Koi en Vijvercentrum Nederland is ten allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan Affiliatie verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Koi en Vijvercentrum Nederland uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van Affiliatie.

8.5 Affiliatie maakt geen aanspraak op commissie dan wel dient zij reeds ontvangen commissie te retourneren indien een internetgebruiker een gekocht Product retourneert, een bestelling annuleert of de betaling daarvan anderszins ongedaan wordt gemaakt.

8.6 De berekening van de commissie geschiedt door Koi en Vijvercentrum Nederland of haar service provider en in geval van enige discussie omtrent de hoogte van de commissie en/of de wijze van berekening zal de administratie van Koi en Vijvercentrum Nederland doorslaggevend zijn.

8.7 Het is Affiliatie voorts niet toegestaan om:

a. ,tenzij met nadrukkelijke toestemming van Koi en Vijvercentrum Nederland, op enigerlei wijze commissie af te dragen aan derden/sub affiliaties;

b. verkeer richting de website van Koi en Vijvercentrum Nederland op enigerlei wijze te onderscheppen of – bijvoorbeeld via click farming of anderszins aantoonbaar gefingeerde bestellingen – verkeer te fingeren, teneinde onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;

c. direct of indirect via zijn eigen website Producten bij Koi en Vijvercentrum Nederland te bestellen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Affiliatie is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, de ontwikkeling en onderhoud, het functioneren en de inhoud van zijn website en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link is opgenomen. Affiliatie zal Koi en Vijvercentrum Nederland vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande, welke vrijwaring tevens de kosten van Koi en Vijvercentrum Nederland voor juridische bijstand betreft.

9.2 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Koi en Vijvercentrum Nederland, is Koi en Vijvercentrum Nederland nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van Affiliatie in verband met deelname aan het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma.

9.3 Affiliatie staat er voor in dat zij in het kader van het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma zal voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot fiscale wetgeving, de Telecommunicatiewet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Vaste Boekenprijs, de wet- en regelgeving die toepasselijk is op elektronische handel en aanverwante regelgeving daaronder begrepen de Nederlandse Reclame Code en relevante bijzondere regelgeving en uitspraken van de Reclame Code Commissie.

9.4 Ingeval van het niet nakomen door Affiliatie van een van zijn verplichtingen uit deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Voorwaarden zal hij Koi en Vijvercentrum Nederland vrijwaren voor alle schade, kosten en andere aanspraken van derden daaronder mede begrepen maatregelen en boetes van zelfstandige bestuursorganen zoals de Autoriteit Consumenten Markt en het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Affiliatie zal zowel tijdens als na beëindiging van het Partnerschap strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die zij in het kader van het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Programma over Koi en Vijvercentrum Nederland ontvangt en/of heeft ontvangen. Dit betreft onder meer maar is niet beperkt tot vooraankondiging van promotionele acties, klant-, prijs- en verkoopinformatie (‘Informatie’).

10.2 Affiliatie verbindt zich de Informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt door Koi en Vijvercentrum Nederland en op geen enkele wijze (i) commercieel of anderszins te zullen gebruiken of te zullen exploiteren; (ii) (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verkopen of op andere wijze ten dienste van derden te stellen.

10.3 Affiliatie zal alle redelijke stappen ondernemen om veilige bewaring en gebruik van de Informatie te garanderen.

10.4 Affiliatie verbindt zich de Informatie uitsluitend ter kennis te brengen van die personeelsleden of door haar ingeschakelde derden, die daarvan kennis moeten dragen, mits deze ingeschakelde derden zich schriftelijk jegens Affiliatie hebben verbonden tot geheimhouding van de Informatie. Op verzoek van Koi en Vijvercentrum Nederland zullen de namen van deze personeelsleden en ingeschakelde derden steeds tijdig aan Koi en Vijvercentrum Nederland worden meegedeeld. Affiliatie garandeert hierbij de stipte nakoming van deze verplichtingen door haar personeelsleden en ingeschakelde derden.

 

Artikel 11 Overdracht rechten en plichten, sub-affiliaties en monitoring

11.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koi en Vijvercentrum Nederland zal Affiliatie geen rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan derden.

11.2 Het is Affiliatie niet toegestaan gebruik te maken van door plaatsing naar sub-affiliaties. 

11.3 Koi en Vijvercentrum Nederland is gerechtigd om op periodieke basis te controleren of Affiliatie zich aan deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliatie Voorwaarden houdt .

11.4 Affiliatie zal op verzoek van Koi en Vijvercentrum Nederland inzicht verschaffen in de relevante documentatie en cijfers. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Affiliatie voorwaarden is Koi en Vijvercentrum Nederland gerechtigd de Affiliatie te blokkeren.

11.5 Het is de Affiliatie niet toegestaan om site(s) binnen het account te verkopen of anderszins

over te dragen zonder hier melding van te maken bij Koi en Vijvercentrum Nederland.

 

Artikel 12 Boete

12.1 Het door Affiliate niet nakomen van een van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 4 tot en met 8 en 10, 14.2 en 15.2 geschiedt op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000 (tienduizend Euro) per overtreding en €1.000 (duizend Euro) per dag dat de verboden gedraging voortduurt.

12.2 Koi en Vijvercentrum Nederland behoudt zich in dat kader het recht voor om reeds betaalde vergoedingen terug te vorderen en/of Affiliate te blokkeren dan wel het Partnerschap te beëindigen.

12.3 Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd de rechten van Koi en Vijvercentrum Nederland op vergoeding van schade. 

 

Artikel 13 Beëindiging

13.1 Koi en Vijvercentrum Nederland is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het Partnerschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

13.2 Onverminderd haar overige rechten en naast de reeds in deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden genoemde beëindigingsmogelijkheden is Koi en Vijvercentrum Nederland onder meer gerechtigd om het Partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

a. Affiliate tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel in strijd met de Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden handelt;

b. De site van Affiliate naar het oordeel van Koi en Vijvercentrum Nederland in strijd is met de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.1 van deze Affiliate Voorwaarden ;

c. Indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Affiliate conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag langer dan twee weken heeft geduurd en dit beslag een deugdelijke nakoming van de Overeenkomst belemmert;

d. Affiliate op wat voor wijze dan ook mogelijk nadeel kan berokkenen aan de goede naam van Koi en Vijvercentrum Nederland;

e. Indien door Affiliate of derden ten aanzien van Affiliate het faillissement of voorlopige c.q. definitieve surséance van betaling wordt aangevraagd, of aan haar al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend;

f. Indien Affiliate een particulier is: in geval Affiliate komt te overlijden;

g. Indien Affiliate een rechtspersoon is:

  • Ingeval het voornemen bestaat de zeggenschap over, het bestuur van c.q. het toezicht op Affiliate, direct of indirect in handen te leggen van een potentiële concurrent van Koi en Vijvercentrum Nederland;
  • Ingeval Affiliate, dan wel een bij zijn onderneming betrokken persoon, ernstig in opspraak is geraakt, ten gevolge waarvan het aannemelijk is dat schade kan worden toegebracht aan de goede naam van Koi en Vijvercentrum Nederland;
  • Indien ten aanzien van Affiliate wordt besloten de bedrijfsvoering te staken c.q. te liquideren of op andere wijze te discontinueren;

13.3 Het Partnerschap eindigt van rechtswege indien:

a. Affiliate de Links heeft verbroken;

b. het Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Programma is stopgezet.

 

Artikel 14 Gevolgen beëindiging

14.1 In geval van beëindiging van het Partnerschap zal geen der partijen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen vergoeding van gederfde winst, behalve in geval van ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming en onverminderd de overige bepalingen in deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden.

14.2 Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, wordt beëindigd:

a. worden de ter beschikking gestelde Links door Koi en Vijvercentrum Nederland onmiddellijk beëindigd;

b. zal Affiliate de Links binnen twee dagen na beëindiging verwijderen en ieder direct of indirect gebruik van de Links staken en gestaakt houden;

 

Artikel 15 Diversen

15.1 Affiliate is geen wederverkoper, vertegenwoordiger of agent van Koi en Vijvercentrum Nederland. Affiliate zal alles doen en nalaten om de schijn te vermijden dat een dergelijke band tussen Affiliate en Koi en Vijvercentrum Nederland zou bestaan.

15.2 Het is Affiliate niet toegestaan om een verplichting of verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor of namens Koi en Vijvercentrum Nederland aan te gaan, of de schijn van een dergelijke bevoegdheid te wekken. Affiliate zal Koi en Vijvercentrum Nederland vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden dienaangaande.

15.3 Indien enige bepaling van deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden strijdig mocht zijn met een dwingendrechtelijke bepaling, dan zal deze betrokken bepaling nietig zijn doch blijven de Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden in alle overige aspecten van kracht. De nietige bepaling zal alsdan worden vervangen door een zodanige bepaling die niet door nietigheid wordt getroffen en waarmee de inhoud c.q. kennelijke bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk wordt benaderd.

15.4 Koi en Vijvercentrum Nederland behoudt zich het recht voor deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen. Indien de gewijzigde Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden door Affiliate niet worden aanvaard, hebben Affiliate en Koi en Vijvercentrum Nederland beiden het recht het Partnerschap te beëindigen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of verband houdende met deze Koi en Vijvercentrum Nederland Affiliate Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Groningen.

16.3 In spoedeisende gevallen blijft de Voorzieningenrechter volgens de normale regels van Nederlands procesrecht bevoegd.

 

Laatst gewijzigd: 01-01-2017
Reden: Nieuw