Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

 

Artikel 1 Definities.

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Koi en Vijvercentrum Nederland de gebruiker van de Algemene Voorwaarden. Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten/zaken of diensten van wordt gesloten.

 

 

Artikel 2 Geldigheid.

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen en Koi en Vijvercentrum Nederland en klant/opdrachtgever waarop Koi en Vijvercentrum Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het aangaan van een overeenkomst met Koi en Vijvercentrum Nederland voor het leveren van goederen of diensten gaat de klant akkoord met deze voorwaarden met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes.

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm, tenzij Koi en Vijvercentrum Nederland om een of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

3.2. Koi en Vijvercentrum Nederland is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant/opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3. Koi en Vijvercentrum Nederland kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant/opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Koi en Vijvercentrum Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koi en Vijvercentrum Nederland anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Koi en Vijvercentrum Nederland niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst.

4.1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant/opdrachtgever van het aanbod door Koi en Vijvercentrum Nederland

 

 

Artikel 5 Betaling en levering.

5.1. Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling of onder rembours, tenzij door Koi en Vijvercentrum Nederland uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Op sommige zaken zit een wettelijk bepaalde verwijderingsbijdrage.

5.2. De klant/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aangeboden worden.

5.3. Indien Koi en Vijvercentrum Nederland een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 15 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn heeft de klant/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.4. Koi en Vijvercentrum Nederland behoud zich het recht , indien een of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk met betrekking tot die zaak of zaken die niet leverbaar zijn te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs, na overleg.

5.5. Koi en Vijvercentrum Nederland is echter nimmer aansprakelijk voor door de klant/opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering zijdens Koi en Vijvercentrum Nederland

 

 

Artikel 6 Garantie.

6.1. Indien op de door Koi en Vijvercentrum Nederland geleverde zaken door de producent een garantie is verleend neemt Koi en Vijvercentrum Nederland uitsluitend op zich om, ingeval door de klant een beroep wordt gedaan op de fabrieksgarantie, de zaken bij de producent ter reparatie aan te bieden. Indien het naar het oordeel van de producent niet mogelijk is om de zaken onder haar gestelde garantievoorwaarden te kunnen repareren/vervangen dan zal Koi en Vijvercentrum Nederland gerechtelijk zijn om de door de producent gemaakte kosten van reparaties /vervanging vermeerdert met de verzendkosten bij de klant in rekening te brengen. Op niet door de producent gegarandeerde zaken zal Koi en Vijvercentrum Nederland geen garantie verlenen.

6.2. Koi en Vijvercentrum Nederland verschaft de klant bij aankoop een factuur. Deze factuur dient in alle gevallen samen met het garantiebewijs te worden overhandigd aan Koi en Vijvercentrum Nederland indien er een beroep wordt gedaan op fabriekgarantie.

 

 

Artikel 7 Retourzendingen.

7.1. Voor alle artikelen geldt een 14 dagen "omruilgarantie". Als een artikel niet aan de wensen van de klant/opdrachtgever voldoet kan dit binnen 14 dagen na ontvangst omgeruild worden voor een ander artikel uit ons assortiment van dezelfde waarde, of voor een tegoedbon ter waarde van het desbetreffende bedrag. Deze tegoedbon is niet tegen geld inwisselbaar. De klant /opdrachtgever kan op de "omruilgarantie" geen beroep doen indien: De klant de goederen heeft verwaarloosd. a. De klant wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties. b. Bij onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, beschadiging door inwerkend vocht, blikseminslag of andere van uiten komende oorzaken of onheilen. c. Indien de goederen niet op de gebruikelijke- of in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. d. Indien de goederen worden gebruikt met, of aangesloten worden op verkeerde accessoires of onderdelen. e. Indien de klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

7.2. Alle retourzendingen dienen binnen 14 werkdagen in de originele verpakking ongebruikt en onbeschadigd gefrankeerd te worden opgestuurd. Zodra wij de goederen ontvangen hebben zullen wij het nieuwe artikel of de tegoedbon verzenden. Retourzendingen dienen te geschieden via Retour Aanvraag, deze kunt u hier vinden.

7.3. Retournering en gedaande kosten a €0,70 euro cent voor worden in rekening gebracht. 

 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.

8.1. Alle door Koi en Vijvercentrum Nederland geleverde zaken en diensten blijven eigendom van Koi en Vijvercentrum Nederland totdat het volledige aankoopbedrag is voldaan.

 

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames.

9.1. De klant/opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant/opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

9.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Koi en Vijvercentrum Nederland te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantie/aankoopbewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant/opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, te melden aan Koi en Vijvercentrum Nederland met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Koi en Vijvercentrum Nederland gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

9.4. Indien in gevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant/opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst klant/opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van Koi en Vijvercentrum Nederland

 

 

Artikel 10 Prijsverhoging.

10.1. Indien tussen het tijdstip van de opdrachtverstrekking/bestelling en levering van de zaken de inkoopprijs , belastingen, invoerrechten, de wisselkoers of een der andere kostprijs bestanddelen wordt verhoogd heeft Koi en Vijvercentrum Nederland het recht die verhoging aan de klant/opdrachtgever door te rekenen.

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid.

11.1. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Koi en Vijvercentrum Nederland beperkt tot herstel of vervanging van de zaak

11.2. Onverminderd het bovenstaande is Koi en Vijvercentrum Nederland niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant/opdrachtgever.

 

 

Artikel 12 Overmacht.

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Koi en Vijvercentrum Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koi en Vijvercentrum Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen het bedrijf van Koi en Vijvercentrum Nederland worden daaronder inbegrepen.

12.3. Koi en Vijvercentrum Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Koi en Vijvercentrum Nederland haar verbintenis had moeten nakomen.

12.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 

Artikel 13 Geschillen.

13.1. De rechter in de vestigingsplaats van Koi en Vijvercentrum Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Koi en Vijvercentrum Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht.

14.1. Op elke overeenkomst tussen Koi en Vijvercentrum Nederland en de klant/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 15 Privacy statement.

15.1. De gegevens van klant/opdrachtgever worden nimmer aan derden verstrekt en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

15.2. De gegevens van klant/opdrachtgever worden opgeslagen in een database en slechts gebruikt voor administratieve doeleinden en levering van goederen.

 

 

 

Laatste aanpassing  21-10-2013 

Reden: Aanpassing Naam